2011. június 24.

Projektzáró konferencia Marcaliban…

"Az embernek hinnie kell, hogy tehetsége van valamiben, s ezt a valamit el kell érnie, kerüljön bármibe!"

Ma délelőtt került megrendezésre az "Innovatív iskolai tehetséggondozás Marcaliban és kistérségében" című TÁMOP 3.4.3-08/2 pályázat projektzáró konferenciája a Marcali Kulturális Korzóban. Dr. Sütő László Városunk Polgármestere köszöntötte a megjelenteket. Dr. Gergőné Babina Jusztina az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatónője, a pályázat szakmai vezetője a projekt kezdetétől (2010. április 1-től) a pályázat zárásáig (2011. június 30-ig) tartó időszakban megvalósult célokról, elért eredményekről számolt be. Szalay Miklós pszichológus a közelmúltban kidolgozott tehetségkiválasztó tesztmódszerről tartott előadást. Ácsné Légrádi Andrea, Domonkos Márta és Horváth Lászlóné a MindLab képességfejlesztő szakkörökről és magáról a módszerről adott egy kis ízelítőt. Az iskolai tehetséggondozás színtereiről a Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskolában és tagintézményében, a nemesvidi Hóy Tibor Általános Iskolában Biczó Melinda számolt be. A Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskola pályázat útján támogatott Komplex anyanyelvi és rajzversenyéről Horváth Lajosné, az Alapműveleti Matematikaversenyről Zsiborás József és a tehetséggondozás szerepéről a sportban Fuisz János tartott előadást. A Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola, mint főpályázó képviseletében Szilágyi István igazgató úr osztotta meg a vendégekkel pályázattal kapcsolatos tapasztalatait, élményeit. A tartalmas előadások átfogó képet adtak az "Innovatív iskolai tehetséggondozás Marcaliban és kistérségében" című TÁMOP pályázatról. Képek!


TÁMOP-3.1.4/08/2 - Hírek

2011. január 27.

Újabb résztvevők a kompetencia alapú oktatásban

Iskolánkban az idei tanév folyamán a programba bekapcsolódó tanulócsoportok munkáját két újabb digitális tábla segíti. A felvételeken az elsősök-másodikosok magyar- és matematikaórán páros, csoport- és frontális munkában dolgoznak, az ötödikesek németórán farsangi álarc mögé bújva különféle szituációs gyakorlatokat játszanak el.

További képek!

Interaktív táblák a Mikszáthban ...

Már használják a Mikszáth Iskolában is a TÁMOP 3.1.4 projekt keretében elnyert interaktív táblákat. Az Iskolában jelenleg 4 darab tábla üzemel, és azok már például a nyelvoktatásban is jól használhatóak. A képeken a Mikszáth iskola negyedikeseit éppen az angol és a német nyelv jobb elsajátításában segítik. További képek!

Ovisok a Mikszáthban ...

Beköszönt a tavasz, sor került a hagyományos nyílt napra, az óvodások látogatták meg az iskolát. A két elsős tanterem csaknem kicsinek bizonyult az itthon levők és a látogatók számára. A leendő iskolások kipróbálták magukat a tanteremben – báboztak, meséltek, picit még a digitális táblát is használták. Ezután ismerkedtek az osztálytermekkel, majd megnézték az iskolások verses-dalos-táncos műsorát. Köszönöm a képeket és az információt a Mikszáth Iskolának! További képek!

Támop 3.1.4 – környezetvédelmi projekt a Mikszáthban

A három hetet meghaladó környezetvédelmi projekt keretében – a tanórákon megtartott foglalkozások mellett – a kínálatba tartozott természetismereti és katasztrófavédelmi versenyekre való felkészülés és azokon való szereplés, iskolai és városi szintű túrák (Kezesfa, víztározó), látogatás a Saubermacher hulladékgyűjtő telepén, fotó- és rajzpályázat az óvodásoknak és iskolásoknak . A programzáró ünnepélyes eredményhirdetésen a díjak között egyes pályamunkák nyomatával díszített bögre is szerepelt. A projektet szervezte és koordinálta Guricza Gyula. /Horváth László/ További képek!

Támop 3.1.4 – Egészségnevelés témahét a Mikszáthban

Az egészséges életmód elméleti megismerésének és gyakorlati megvalósításának jegyében teltek tanórák és szabadidős foglalkozások egy héten keresztül az iskolában. Feladatok, rejtvények, vetélkedők a táplálkozás fejlődéséről, az egészséges életmódról, zöldség- és gyümölcskompozíciók képen és tálban egyként. Egészségügyi, bűnmegelőzési, nevelési témakörben hallgathattak előadásokat, láthattak gyakorlati bemutatókat tanulóink. A témazáró délutánra szervezett egészségnapon szép számban vettek részt szülők is. A témahét főszervezője és koordinátora Tóth Irén volt. Köszönet védőnőnknek és a 'kívülről' jött szakembereknek a munkájukért. /Horváth László/ További képek!

Szövegértés – szövegalkotás

A magyar nyelvi és irodalmi nevelést a program a nyelvi tevékenységek komplex fejlesztésére alapozza. Legerőteljesebb újdonsága az, hogy a kompetenciaterület fejlesztési feladatait nem tanévekben, hanem folyamatokban jelöli meg.

Az ötödik osztályban a magyar nyelv és irodalom órák nem válnak el egymástól. A SULINOVA által kifejlesztett programcsomag az ismeretközvetítést tudatosan tervezett kompetenciafejlesztéssel kapcsolja össze, hosszú távon is alkalmazásképes tudást kínálva.

A szövegértési és szövegalkotási kompetenciaterület fejlesztésének jellemzői között első helyen a kommunikáció-központúság áll, hiszen olyan tanulási folyamatba lép be a pedagógus és diák, amely demokratikus együttműködésen alapul, vitára, eszmecserére épül, kommunikatív cselekvésre ösztönöz, önállóságot és kritikai készséget kíván. A tanulóknak nem választalálás a feladata, hanem műveleteket kell végezniük a szöveggel. A program partneri viszonyt feltételez tanár és diák között, amely támogatja a kérdezést, lehetővé teszi a tévedést, próbálkozást.

A kompetencia alapú programcsomag irodalmi és nem irodalmi szövegeket egyaránt tartalmaz, lehetővé téve a hétköznapi élethelyzetekkel való találkozás eseteit. A tanulás RJR keretben történik, a ráhangolódás – jelentésteremtés – reflektálás fázisaiban, épp a tudás minél személyesebbé válása érdekében. Mindez egy új, érdekes tananyagstruktúrában valósul meg, amelyben az irodalomtörténeti kronológia és a hagyományos leíró grammatika háttérbe szorul.

A program módszertani alapelve a kooperatív tanulás és a differenciálás, olyan tanulási légkörben, amelyben érdem a gyengeségek, problémák feltárása, ami a számon kérő értékelést háttérbe szorítja. Egészséges arányokat mutat a tananyag a lírai és epikai szövegek tekintetében is, megbontva a líraorientált hagyományt annak tudatában, hogy a történetmesélés és-befogadás varázsától megérintve nagyobb az esély az olvasóvá válásra.

A program megvalósítása problémaérzékeny, nyitott és felkészült pedagógust kíván. Olyan szemléletváltás szükséges, amely a hagyományos tanári közlő szerepet a minimálisra csökkenti, teret enged a tanulói képességeket sokoldalúan megmozgató és fejlesztő tanulási folyamatnak.

A tanulás tanulásának újfajta szemléletén és módszertanán kívül nagyon fontos a drámapedagógia alkalmazása a tanítás folyamatában, amellyel a képességek sokoldalúan, játékosan, szinte észrevétlenül kibonthatóak. A kooperatív módszerek eredményességét fokozza, ha az értékelést fejlesztő jelleggel és folyamatosan végezzük, és az oktatásszervezés hatékonyságáról nem mi, hanem a tanulók mondanak véleményt. Sajnos, csak kevés iskola rendelkezik technikai segéderővel vagy pedagógiai asszisztenssel. Ezért a felkészülésünk megkönnyítése érdekében elengedhetetlen a számítógép és az internet, illetve a különböző IKT–eszközök használata, továbbá a kézügyesség.

(Megvalósítók: Nagy Gézáné és Tóth Irén)

Tantárgytömbösítés magyar és matematika tantárgyakból

A tantárgytömbösítésnek ezen formája teljesen új tanulásszervezési módszer iskolánkban. (Még akkor is, ha heti félórás, egyórás tárgyak esetében már alkalmaztuk.) Egy-egy hétre kerültek két tanítási hét szövegértés, illetve matematikaórái.

A tömbösített órarend egy kompetenciás 5. osztályban és egy nem kompetenciás 6. osztályban került bevezetésre(a pedagógusok arányos leterhelése miatt. Az eljárásnak két megvalósítója van intézményünkben egy matematika és egy magyar szakos kolléga.

Tömbösített órarend csatolva.

(Megvalósítók: Guricza Gyula és Tóth Irén)

Népmese napja a Mikszáthban …

A népmese napján, Benedek Elek születésének napján a Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskola könyvtárában nagymamák meséltek, mondták el kedves meséjüket a kisiskolásoknak. Az iskolából nyugdíjba vonult pedagógusok, Déghy Lászlóné, Monostori Lászlóné, Nádas Józsefné és Csordás Ferencné voltak a mesemondók. A mesehallgatás után a gyerekek közösen mesét alkottak, játszottak el, szólaltattak meg. A jó hangulatú mesedélutánt a "hamuban" sült pogácsa elfogyasztásával zárták a jelenlévők, és ígéretet tettek arra, hogy ezen a napon ők mondanak otthon mesét kistestvérüknek, nagyszüleiknek, családjuknak. A délelőtti szünetekben az iskola valamennyi diákja a zsibongóban a Magyar népmesék sorozat rajzfilmjeit nézhette. Kiállítás is készült, amely ősi kincseinkre, népmeséinkre irányítja a figyelmet.

További képek!

Néptánccal zárt népköltészet..

A Mikszáth iskola 4. b osztályosai a témakör befejezését sáspörgetéssel, kukoricamorzsolással, meseíróversennyel, népdalénekléssel "ünnepelték". A programsorra a táncház rakott koronát, melyhez az "Ördögszekér" és az "ELTE" néptánccsoport 1-1 tagja adta az elméleti és gyakorlati útmutatást. A kezdetek tétován tébláboló lábacskái hamarosan tüzes topogásra váltottak. Szinte biztosra vehetjük, hogy mától a moldvai táncok közül egyik-másik már kitörölhetetlen lesz a negyedikesek repertoárjából.

További képek!